Gemeenten op Voorne-Putten blijven samenwerken aan de energietransitie

De wethouders duurzaamheid op Voorne-Putten ondertekenden op donderdag 7 april 2022 het ‘Convenant samenwerking RES en Warmte Voorne-Putten 2022-2023’. Hiermee verlengen zij hun samenwerking gericht op het versnellen van de energietransitie.

De vier wethouders verklaren gezamenlijk: “We blijven samenwerken aan een energieneutraal en aardgasvrij Voorne-Putten. Daardoor blijven we leren van elkaars ervaringen. We kunnen samen ingewikkelde vraagstukken oplossen. En door onze schaalgrootte kunnen we makkelijker nieuwe kansen benutten. We blijven uiteraard ook nauw samenwerken met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties op het eiland. En met onze partners binnen de Regionale Energiestrategie Rotterdam-Den Haag.”
De vier gemeenten zetten in op een energieneutraal en aardgasvrij Voorne-Putten. Het stimuleren van energiebesparing gebeurt onder andere door het inzetten van energiecoaches en het verstrekken van energiebespaarleningen. Voor de overstap op CO2-vrije bronnen wordt ingezet op wind- en zonne-energie. Op Voorne-Putten zijn vier windenergieprojecten in ontwikkeling.


Drijvende zonnepanelen
De ambitie is om in 2030 op 40% van de daarvoor geschikte daken en parkeerplaatsen zonnepanelen te hebben liggen. Er komen drijvende zonnepanelen op waterbassins in het glastuinbouwgebied van Tinte en Vierpolders en op het drinkwaterbassin van Evides op de Beerenplaat in Nissewaard.
De vier gemeenten hebben een aantal gebieden aangewezen waar zij gaan onderzoeken of daar kansen zijn voor het integreren van zonnevelden. Dit zijn gebieden die over de gemeentegrenzen heen reiken, zoals de Noordrand van Voorne-Putten.


Warmtenetten en -bronnen
Ten behoeve van de warmtetransitie onderzoeken de gemeenten wat hun rol kan zijn bij de ontwikkeling en exploitatie van warmtenetten. De gemeenten wisselen kennis en ervaringen uit over de wijkaanpakken aardgasvrij. Er komt ook een onderzoek naar de haalbaarheid van duurzame warmtebronnen.


Participatie
De veranderingen die de energietransitie met zich meebrengt krijgen steeds meer impact op het dagelijks leven van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarom is het belangrijk dat zij ook de komende jaren betrokken blijven bij het maken en uitvoeren van de plannen. En dat ze zich vertegenwoordigd voelen in de besluitvorming hierover. Daarom neemt participatie ook in 2022 en 2023 een belangrijke plaats in bij het samenwerken aan de energietransitie op Voorne-Putten.

Plaats een reactie