Onderzoek verzanding Haringvlietmonding krijgt vervolg

Coalitie besluit tot het ontwikkelen van een gezamenlijke visie voor het kustgebied

De zeebodem in de Haringvlietmonding is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd   en het proces van verzanding zet door. Het dichtslibben van de kust heeft gevolgen voor recreatie, toerisme en de scheepvaart. De verzanding biedt kansen voor natuurbeleving en broedvogels. Dit zijn enkele uitkomsten van het onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling van de verzanding en de effecten daarvan. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd en krijgt een vervolg.

In gesprek over de toekomst

In 2021 gaf een coalitie van twaalf partijen opdracht voor het onderzoek naar de verzanding van de Haringvlietmonding en de gevolgen ervan. Volgens Lies van der Pol, wethouder gemeente Westvoorne, bieden de uitkomsten belangrijke informatie voor de toekomst van het kustgebied: “Nu we weten dat de verzanding doorzet, hebben we samen keuzes te maken voor dit gebied. Voor zowel de korte als de langere termijn. In hoeverre is ingrijpen mogelijk of wenselijk? En kunnen we ook meerwaarde creëren voor zowel natuur als recreatie? Door het onderzoek zijn belangrijke feiten en inzichten naar voren gekomen. En nog belangrijker is dat we elkaar én elkaars belangen en zorgen hebben leren kennen. Dit kan de coalitie helpen om in gesprek te blijven over de toekomst.”

Stip op de horizon

Het onderzoek vond het afgelopen jaar plaats. De coalitiepartijen en stakeholders waren deze periode goed met elkaar in verbinding. De coalitie wil hier een vervolg aan geven en de komende tijd een gezamenlijke visie ontwikkelen voor het gebied. Gedeputeerde Zuid-Holland, Jeannette Baljeu: “Het is ontzettend waardevol dat we als coalitie de handen ineen hebben geslagen én een nauwe samenwerking hebben met stakeholders. De uitkomsten van het onderzoek en de mogelijke invalshoeken naar de toekomst, benutten we om de gezamenlijke stip op de horizon te bepalen en te komen tot een gedragen visie. Een visie die eraan moet bijdragen dat dit kustgebied aantrekkelijk blijft om in te recreëren, te werken en te wonen.” 

Het kustgebied verandert

Het onderzoek bevestigt dat de grootschalige verzanding van het gebied doorzet in de toekomst. Dit heeft tot gevolg dat de kust zal aangroeien. Er kunnen nieuwe duinen en duinvalleien ontstaan. Zandbanken die nu nog permanent overstroomd zijn, komen meer aan de oppervlakte te liggen. Bij de Groene Punt ontstaat over een aantal jaren waarschijnlijk een grote strandvlakte, doordat zandplaten die nu nog voor de kust liggen aan het strand vastgroeien. Ook ontstaat daar eerst mogelijk een getijdegeul die, als deze zich naar de kust verplaatst, tot duinafslag kan leiden. Het gebied wordt steeds meer slibbig en de afstand van de zandstranden tot de zee neemt toe.

Gevolgen

De veranderingen, die al enige decennia eerder in gang zijn gezet door de afsluiting van het Haringvliet, zijn niet zonder gevolgen. De inspanningen en kosten om het Slijkgat open te houden, zullen naar verwachting door de verzanding verder toenemen. De effecten van de verzanding op de scheepvaart waaronder de beroepsvaart, visserij en recreatieve vaart zijn door het openhouden van het Slijkgat beperkt. Het aangroeien van de kust en nieuwe duinen biedt kansen voor de natuurbeleving en voor vogels die in het gebied broeden. Ook zijn er voordelen voor de waterveiligheid en de kustlijnzorg, omdat er voldoende zand in het systeem komt. Tegelijkertijd nemen de bestaande mogelijkheden voor strandrecreatie en -toerisme bij de kust van Voorne af. Dat kan zijn weerslag hebben op de werkgelegenheid omdat het aantal bezoekers naar verwachting daalt. 

Meer informatie

Meer informatie over de samenwerkende partijen, het hoofdrapport en de meer uitgebreide onderzoeksresultaten, staat bijeen op: https://www.westvoorne.nl/kustverzanding.