Onderzoek naar alternatieven huidige route vrachtverkeer Farm Frites

Bureau Royal Haskoning DHV gaat in opdracht van de gemeente Hellevoetsluis een onderzoek uitvoeren naar alternatieven voor de huidige ontsluiting van het vrachtverkeer van Farm Frites. Het plan van aanpak hiervoor is goedgekeurd door het college van B&W. Bewoners en organisaties worden uitgebreid betrokken bij dit onderzoek.

In 2019 heeft de gemeenteraad van Hellevoetsluis de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost vastgesteld. Een van de onderwerpen in die gebiedsvisie was de ontsluiting van het vrachtverkeer van Farm Frites. Daarover is toen besloten dat er nader onderzoek nodig was over alternatieven voor de huidige ontsluiting. 

In de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost werden verschillende varianten genoemd als alternatief voor de huidige route van de vrachtwagens. De gemeenteraad besloot dat niet alleen die varianten, maar ook andere varianten onderzocht moeten worden. Dit gebeurt middels de methode van een ‘Maatschappelijke Kosten Baten Analyse’ (MKBA). Alle aspecten van een variant, zowel positief als negatief, worden beoordeeld volgens een vaststaande methode. Zowel de financiële aspecten, als geluidsoverlast, natuur, etcetera. Het bureau Royal Haskoning DHV (RHDHV) gaat dit onderzoek uitvoeren. 

Betrokkenheid bewoners en organisaties

Bewoners en organisaties worden uitgebreid betrokken bij het traject. Er wordt gestart met een enquête over de huidige routes. In de enquête worden inwoners van Hellevoetsluis bevraagd over hoe zij het huidige vrachtverkeer van en naar Farm Frites ervaren. Daarbij gaat specifieke aandacht uit naar de ervaringen van de mensen die langs de huidige routes wonen. Deze enquête wordt nog voor de zomervakantie uitgevoerd. 

Na de zomer wordt het traject vervolgd. Het bureau RHDHV geeft op dat moment tijdens een informatiebijeenkomst uitleg over wat de MKBA-methode inhoudt. Vervolgens komen er klankbordgroepen, werksessies en informatiebijeenkomsten op verschillende momenten. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de coronamaatregelen. Bewoners en belangengroepen worden hierover tegen die tijd nog uitgebreid geïnformeerd. 

Het plan van aanpak

Het college van B&W heeft ingestemd met het plan van aanpak voor het onderzoek. Dit plan van aanpak is te vinden op de website van de gemeente, op www.hellevoetsluis.nl/gebiedsvisie