Begroting 2022 Nissewaard geeft vertrouwen voor de toekomst

De laatste begroting 2022 het huidige college van B&W van Nissewaard laat een bescheiden voordelig begrotingssaldo en een goede financiële buffer zien. Kortom, Nissewaard staat er financieel goed voor. Dat geeft vertrouwen voor de periode na de verkiezingen van maart volgend jaar en de jaren daarna om te kunnen investeren in de stad.

Goed nieuws

Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor de onroerende zaakbelasting (OZB) voor 2022 alleen met de loon- en prijsindex te laten stijgen en dat is goed nieuws voor de inwoners. De begroting 2022 sluit met een positief saldo van € 1,3 miljoen en een algemene reserve van € 65 miljoen. Daarmee heeft Nissewaard een goede financiële buffer. Ook in de komende jaren verwacht het college een begroting met een positief saldo te kunnen presenteren. En dat kan de gemeente goed gebruiken, want er liggen nog diverse uitdagingen in het verschiet.

Van coronacrisis naar herstel

De verwachting is dat het coronavirus ook in 2022 nog een rol zal spelen. Wellicht niet meer zo nadrukkelijk als de afgelopen twee jaar, maar de effecten zullen zeker nog aanwezig zijn. Wat de toekomstige effecten zijn van deze crisis, zal moeten blijken. Ook blijft de vraag of er voldoende compensatie vanuit het Rijk komt. Lokaal probeert het college deze effecten van de coronacrisis zo goed mogelijk in beeld te krijgen om daar passende maatregelen op te treffen. Zo kan Nissewaard de samenleving blijven ondersteunen waar dat nodig is. Het jaar 2022 zal dan ook in het teken staan van herstel. Hoe onzeker de situatie op onderdelen ook is, degeboden coronacompensatie vanuit het Rijk en de eigen coronareserves helpen daarbij.

Belasting

De coronacrisis heeft ook Nissewaard geraakt. Voor de inwoners van Nissewaard heeft dat echter, buiten de gebruikelijke indexering, geen verhoging van de gemeentelijke belastingen tot gevolg. Wethouder Martijn Hamerslag: “Het is ons weer gelukt, ondanks de coronacrisis een sluitende begroting te presenteren. Bovendien hoeven we onze inwoners geen reële verhoging van gemeentelijke belastingen aan te kondigen. En dat is in deze tijd toch iets om trots op te zijn.”

Beleid

Bestuur en dienstverlening

De gemeente Nissewaard blijft werken aan de uitbreiding van de digitale dienstverlening vanuit het belang van de inwoners. De gemeente blijft inwoners ondersteunen als het digitaal niet lukt of wanneer de (digitale) informatie niet aansluit op hun vraag. Persoonlijk contact blijft altijd mogelijk. In 2022 krijgen bij de werkwijze digitale toegankelijkheid, openbaarheid en privacy de volle aandacht.

Schoon, heel en veilig

De aanpak van de buitenruimte laat de komende jaren grote reconstructies in wijken zien. Wethouder Jan-Willem Mijnans: “We gaan daarvoor de komende jaren € 50 miljoen investeren in de verschillende wijken.” In 2022 komt de focus te liggen op de wijk De Hoek. Daarbij past het college zoveel mogelijk maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie toe.

Om prettig te kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren zet het college in op een veilig woon-, werk- en leefklimaat en stelt zich daarbij daadkrachtig op. Het college past een lik-op-stukbeleid toe en pakt aan de hand van het Programma Ondermijning samen met onder andere de politie en de woningcorporaties criminaliteit en ondermijning aan.

Duurzaam ontwikkelen en wonen

Nissewaard streeft naar een woningvoorraad die meer in balans is. Door woningen toe te voegen in onderbelichte woningsoorten, stimuleert het college de doorstroming en moet een meer gedifferentieerde woningvoorraad ontstaan. De plannen hiervoor staan in de steigers. De fysieke en sociale leefomgeving laten we hierbij samen oplopen.

Het college heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal, circulair en bestendig te zijn tegen klimaatveranderingen. Samen met inwonersoverheden en ondernemers zetNissewaard daar de schouders onder. Zo verduurzaamt de gemeente haar eigen panden en ondersteunen we inwoners met een aantrekkelijke financiering van zonnepanelen engroene daken onder het motto Wij Doen Groen.

Nissewaard wil samen met de regio verbetering in de gebiedsontsluiting voor alle vervoersvarianten tot stand brengen. Speerpunt daarbij is een extra oeververbinding, voor een structurele verbetering van de bereikbaarheid. Nissewaard trekt daarbij samen op de MRDH, de rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland en de andere gemeenten op Voorne-Putten. Wethouder Igor Bal: “Met een betere bereikbaarheid komen we sneller van werk naar huis en andersom, bieden we kansen voor meer werkgelegenheid en maken we woningbouw mogelijk in een tijd van grote woningnood.” Ook werkt het college verder aan de doorontwikkeling van de brugopeningsvoorspeller, verbetert het de verkeersveiligheidrondom scholen en investeert het in het fietspadennetwerk.

Ondernemen en ontspannen

Het college gaat door om het hart van Spijkenisse meer kloppend maken. Wethouder Léon Soeterboek hierover: “Samen met  vastgoedeigenaren en het BIZ hebben we afspraken gemaakt hoe het centrum ruimtelijk en functioneel kan verbeteren. Dat betekent versterken van het kernwinkelgebied en een compacter centrum met meer samenhang, dat daardoor aantrekkelijker wordt voor inwoners, bezoekers en ondernemers.”

Het Bernissegebied is een gebied met natuurwaarden, met kansen voor actievere recreatie en evenementen, zonder dat de rust en de natuurbeleving van het gebied worden aangetast. Samen met diverse partijen zetten we in op deze ontwikkelkansen van het Bernissegebied. Samen maken we het Bernissegebied meer bekend en aantrekkelijk en  versterken we de natuurwaarden en de recreatieve functies.

Iedereen moet kunnen sporten en bewegen, op verschillende plekken en manieren die aansluiten op de behoeftes van (potentiële) sportersEen buurtsportcoach Aangepast Sporten zal zich in 2022 gaan inzetten voor specifieke doelgroepen voor wie het reguliere aanbod niet volstaat. Deze buurtsportcoach zal de sportbehoefte inventariseren en daar een passend aanbod bij vinden dan wel creëren. Deze inzet is niet alleen bedoeld voor mensen met een fysieke of geestelijke beperking, maar ook bijvoorbeeld voor senioren.

Leren, participeren en ondersteunen

De gemeente Nissewaard voert een aantal wettelijke taken, zoals onderwijshuisvesting, leerplicht, kinderopvang, leerlingenvervoer, voortijdig schoolverlaten tegengaan en de koppeling tussen onderwijs en zorg voor jeugdigen. Het college zet onder andere in op de toeleiding van kwetsbare kinderen naar de juiste zorg, waarbij problemen vroeg wordt gesignaleerd en preventief wordt gewerkt, gelijke kansen en een doorlopende leer- en ontwikkellijn voor elk kind.

Het college intensiveert de aanpak op preventie van schulden en armoede, kansenongelijkheid en het vergroten van het bereik van de minimavoorzieningen. Wethouder Wouter Struijk: “Hiervoor trekken we samen op met onder andere scholen, wijkcentra en ouderenzorg. Daarnaast helpen we de gedupeerde gezinnen die in de problemen zijn gekomen door de toeslagenaffaire.”

Iedereen kan meedoen. Wie hier ondersteuning bij nodig heeft, kan terecht in eigen omgeving of bij de gemeente. Ieder krijgt de hulp en ondersteuning die nodig is. Deze is voor jong en oud, laagdrempelig en dicht bij huis. Tegelijkertijd willen het college de ondersteuning ook betaalbaar houden: goede lokale hulp tegen minder kosten. Het college is blij dat het Rijk zich realiseert dat uitvoering van de wettelijke taken zonder extra middelen niet mogelijk is.

De programmabegroting 2022 – 2025

https://nissewaard.begroting-2019.nl)

” zal behandeld worden in de commissievergaderingen van 26t/m 28 oktober 2021 en de vergadering van de gemeenteraad op 10 november 2021. De programmabegroting 2022 – 2025is te raadplegen via

https://nissewaard.begroting-2022.nl

” 

https://nissewaard.begroting-2022.nl